Funcións e competencias

A Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa exercerá as súas competencias desenvolvendo as seguintes funcións:

 • En materia de funcionamento dos servizos públicos:
  • A realización de auditorías de control do funcionamento dos centros, servizos e unidades, dentro do seu ámbito de actuación, para a detección de posibles deficiencias, emitindo o correspondente informe e propoñéndolle ao órgano competente a adopción das medidas necesarias para a súa corrección.
  • A vixilancia do cumprimento da normativa vixente en materia de xornada, horario, permisos e licenzas do persoal ao servizo da Administración autonómica galega.
  • En xeral, aquelas funcións de auditoría e control que, con carácter extraordinario, lle sexan encomendadas polo conselleiro de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza.
 • En materia de avaliación do rendemento e xestión da calidade:
  • O desenvolvemento e xestión do programa de avaliación do rendemento das unidades administrativas da Xunta de Galicia.
  • O desenvolvemento e xestión de medidas para a implantación de sistemas de mellora da calidade tendentes a promover a mellora continua dos servizos da Administración autonómica, tanto dos que se lle prestan directamente á cidadanía coma dos servizos internos.
  • Colaborar cos órganos competentes doutras administracións públicas no deseño e aplicación de programas de avaliación do rendemento e da calidade tendentes a mellorar a prestación dos servizos públicos mediante o asinamento de convenios que faciliten o intercambio de información, métodos e experiencias.
 • En materia de racionalización e simplificación de procedementos administrativos:
  • A promoción, planificación e coordinación dos procesos de racionalización, simplificación e modernización dos procedementos administrativos, suprimindo trámites e actuacións innecesarios coa finalidade de mellorar a resposta á cidadanía.
  • A emisión de informe, con carácter preceptivo e previo á súa aprobación e posterior publicación no Diario Oficial de Galicia, sobre os proxectos de disposicións de carácter xeral, dentro do ámbito das súas competencias, que afecten procedementos administrativos por instancia de parte.
  • A xestión e coordinación funcional do Sistema de Xestión de Procedementos Administrativos (SXPA), como sistema integrado de xestión dos procedementos administrativos e como base do sistema de información da Xunta de Galicia.
  • A xestión e coordinación funcional do Servizo de Resposta Inmediata (Seri).
  • Promover a implantación dun sistema integrado de información e tramitación para a creación de empresas que facilite a interlocución dos emprendedores coa Xunta de Galicia.
  • Coordinar a aplicación da normativa europea e estatal sobre simplificación e mellora da xestión administrativa.
 • En materia de información administrativa e atención á cidadanía:
  •  A dirección e coordinación, desde un punto de vista funcional, do sistema de información administrativa e atención á cidadanía da Xunta de Galicia.
  • Avaliar periodicamente a calidade do sistema de información administrativa, propoñendo as medidas de mellora precisas co fin de facilitarlles á cidadanía e aos/ás usuarios/as os servizos que demandan.
  • Tramitar, sen prexuízo das competencias que lles corresponden ás secretarías xerais e en colaboración con estas, as queixas e suxestións que formule a cidadanía e os/as usuarios/as sobre o funcionamento dos servizos que presta a Administración autonómica de acordo co establecido nos artigos 25 e seguintes do Decreto 164/2005, do 16 de xuño.
 • En materia de estruturas orgánicas e relacións de postos de traballo:
  • A realización de análises de carga de traballo soportada polas distintas unidades administrativas e que respondan a criterios de racionalidade, simplificación e austeridade, para acadar unha Administración pública eficaz e eficiente. Neste sentido, as secretarías xerais das consellerías deberán solicitar informe á Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa antes de ser solicitado o informe á Dirección Xeral da Función Pública e á Dirección Xeral de Orzamentos sobre as estruturas orgánicas e as relacións de postos de traballo. De non ser emitido no prazo máximo de oito días naturais, o informe da Dirección Xeral de Avaliación e Reforma Administrativa entenderase favorable.
  • A realización de estudos sobre o dimensionamento de cadros de persoal, propoñendo as medidas necesarias sobre a reasignación de efectivos en función das cargas de traballo soportadas polas distintas unidades administrativas para conseguir un mellor funcionamento dos servizos.