Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Esperámoste en

Esperámoste en...

Ten dispoñibles para consulta 760 eventos:

22/03/19 | 00:00

Curso monográfico O patrimonio cultural como instrumento de desenvolvemento sustentable e de relevancia turística

Este curso monográfico ten como finalidade analizar os cambios normativos producidos coa aprobación da Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia, e a configuración da protección do noso patrimonio cultural, con especial referencia ao planeamento urbanístico. De igual forma, adiántanse as futuras modificacións que na protección do patrimonio cultural e na elaboración do planeamento urbanístico suporá a futura Lei de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia, en tramitación parlamentaria. Estudaranse tamén aspectos novos como a inclusión da lingua e da toponimia por vez primeira na lei como patrimonio cultural inmaterial, falarase dos retos no ámbito arquivístico e bibliotecario e afondarase no patrimonio inmaterial escasamente tratado e no patrimonio arqueolóxico. 

22/03/19 | 00:00

Curso de prevención de riscos laborais de nivel básico

A EGAP e o Issga convocan un curso de prevención de riscos laborais de nivel básico dirixido a empregados/as públicos/as, traballadores/as por conta allea ou autónomos/as, empresarios/as e aquelas persoas con inquietudes no ámbito da prevención de riscos laborais.

21/03/19 | 00:00

A EGAP analiza o primeiro ano de vixencia da nova Lei de contratos do sector público

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acolleu hoxe a xornada Un ano de vixencia da nova Lei de contratos do sector público: balance e perspectivas, na que se analizou a evolución desta materia no último ano e as súas principais dificultades.

18/03/19 | 00:00

Actividades de formación para o posto de traballo do persoal ao servizo da Administración de xustiza de Galicia

A EGAP convoca un programa de actividades formativas dirixido en xeral a todo o persoal da Administración de xustiza en Galicia dos corpos de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza en Galicia e, particularmente, a aquel que accede a un novo posto de traballo.

15/03/19 | 00:00

A EGAP destaca a formación en contratación pública como un elemento esencial dunha boa administración

A Escola Galega de Administración Pública (EGAP) acolleu esta mañá a presentación do estudo A gobernanza dos contratos públicos na colaboración público-privada, elaborado polo Centro de Gobernanza Pública (ESADEgov) e a Cambra de Comerç de Barcelona.

13/03/19 | 00:00

Apertura de solicitudes para participar na Mostra de arte das Letras Galegas da EGAP

A Escola Galega de Administración Pública, xunto coa Asociación Galega de Arte e Cultura, abre o prazo de solicitude para participar na Mostra de arte das Letras Galegas do ano 2019. Poderá participar o persoal empregado público ao servizo da Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico de Galicia. 

12/03/19 | 00:00

A EGAP convoca subvencións destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais

A Escola Galega de Administración Pública convoca no DOG do 12 de marzo as subvencións, en réxime de concorrencia competitiva e en réxime de concorrencia non competitiva, destinadas ao financiamento de plans de formación das entidades locais de Galicia para o ano 2019, no marco do Acordo de formación para o emprego das administracións públicas.

12/03/19 | 00:00

Curso sobre as novidades lexislativas en materia de intervención e tesouraría na constitución das novas corporacións locais

A través dun convenio de colaboración asinado entre a Escola Galega de Administración Pública e o Consello Xeral dos Colexios Oficiais de Secretarios, Interventores e Tesoureiros de Administración Local (Cosital) convócase un curso sobre as novidades lexislativas en materia de intervención e tesouraría na constitución das novas corporacións locais. 

08/03/19 | 00:00

Curso monográfico Coeducación emocional para a igualdade

A EGAP convoca un curso sobre coeducación emocional para a igualdade co obxectivo principal de dotar o alumnado dos coñecementos, competencias e aptitudes necesarias para coeducar (educar en igualdade), así como afrontar o desenvolvemento de programas de formación en igualdade de xénero. Ademais, esta actividade permitirá contextualizar a igualdade no marco socio-educativo destacando ferramentas e accións adoptadas no relativo á igualdade de xénero e oportunidades e fomentar o emprego de ferramentas propias da educación emocional aplicadas á educación en igualdade e á prevención da violencia de xénero, alentando as competencias socio-emocionais como chave para o igual desenvolvemento de homes e mulleres.

08/03/19 | 00:00

Xornada Un ano de vixencia da nova Lei de contratos do sector público: balance e perspectivas

O 9 de marzo de 2018 entrou en vigor a Lei 9/2017, do 8 de novembro, de contratos do sector público, pola que se traspoñen ao ordenamento xurídico español as directivas do Parlamento Europeo e do Consello 2014/23/UE e 2014/24/UE, do 26 de febreiro de 2014 (LCSP). A lei establece un novo marco regulador do sistema de contratación pública, con vocación de ser máis eficiente, transparente e íntegro, e de mellorar as condicións de acceso a este, facilitando, en particular, a participación das pemes.