Estás en: Portada / Sala de comunicacións / Esperámoste en

Esperámoste en...

Ten dispoñibles para consulta 579 eventos:

24/04/17 | 00:00

A Escola Galega de Administración Pública forma a persoal técnico no novo marco normativo do urbanismo en Galicia

A Escola Galega de Administración Pública e o Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia inauguraron esta tarde un curso conxunto coa finalidade de divulgar e formar aos profesionais técnicos nas novidades da Lei 2/2016 do solo de Galicia, o seu regulamento e o regulamento de actividades económicas e apertura de establecementos.
A directora da EGAP lembrou que a recente aprobación de normativas que afectan ao eido urbanístico, xunto cos cambios económicos, sociais e ambientais, fan indispensable programar unha formación especializada neste eido

18/04/17 | 00:00

Curso superior teórico-práctico sobre a nova lexislación administrativa básica

A EGAP convoca un curso superior presencial, cunha duración de 45 horas, para abordar o estudo das modificacións do réxime xurídico das administracións públicas e do procedemento administrativo común desde unha perspectiva práctica. Esta actividade combinará en cada sesión a análise, o estudo e o debate dos temas propostos coa resolución de supostos prácticos.

17/04/17 | 00:00

Cursos para o persoal do Concello da Coruña

De acordo co convenio de colaboración subscrito entre a Escola Galega de Administración Pública e o Concello da Coruña para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación, convócanse cursos para o persoal do Concello da Coruña convócanse dous cursos destinados aos empregados públicos que presten servizo no Concello da Coruña.

10/04/17 | 00:00

Curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre

De acordo co convenio de colaboración asinado entre a Escola Galega de Administración Pública e o Instituto Galego de Seguridade e Saúde Laboral (ISSGA) para o desenvolvemento de actividades de formación, divulgación e investigación, convócase un curso de prevención de riscos laborais en actividades de tempo libre, nivel básico.

10/04/17 | 00:00

A Escola convoca o programa de autoformación con 42 materias diferentes

Este ano o programa de autoformación diríxese a todo o perosal ao servizo das diferentes administracións da Comunidade Autónoma, ofrece un amplo abano de cursos relativos a diferentes áreas formativas que facilitan a capacitación para o desenvolvemento eficiente de calquera posto de traballo.

07/04/17 | 00:00

Cursos de linguaxe administrativa galega para o persoal da Administración autonómica

A Escola Galega de Administración Pública convoca 14 edicións e 350 prazas dos cursos de linguaxe administrativa galega (nivel medio e nivel superior) destinados aos empregados públicos destinados na Administración xeral da Comunidade Autónoma de Galicia e das entidades públicas instrumentais do sector público autonómico que accedan á formación continua.

07/04/17 | 00:00

Cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal que preste servizos dentro da CA de Galicia

A EGAP convoca tres edicións dos cursos de linguaxe xurídica galega (1 do nivel medio e 2 do nivel superior) destinadas a xuíces, maxistrados, fiscais, secretarios xudiciais, médicos forenses, funcionarios dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza e persoal laboral con destino nos órganos xudiciais da Comunidade Autónoma de Galicia; a letrados da Xunta de Galicia; a notarios, rexistradores da propiedade, avogados, procuradores e alumnos das escolas de práctica xurídica de Galicia; a profesores de linguaxe de signos e persoas incluídas nas bolsas de traballo para o nomeamento de funcionarios interinos da Administración de xustiza; así como a aquelas persoas que acrediten ter superado o proceso selectivo para o ingreso nos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza.

07/04/17 | 00:00

Cursos de linguaxe xurídica galega para o persoal que preste servizos fóra da CA de Galicia

A EGAP convoca 3 edicións do nivel superior de linguaxe xurídica galega destinadas a maxistrados, xuíces, fiscais, secretarios xudiciais, médicos forenses, funcionarios dos corpos de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial que na data desta resolución estean a prestar servizos efectivos fóra da Comunidade Autónoma de Galicia.

04/04/17 | 00:00

A EGAP aborda nun monográfico os desafíos da Administración pública para os próximos anos

A directora da Escola Galega de Administración Pública (EGAP), Sonia Rodríguez-Campos, inaugurou esta mañá o curso monográfico “Desafío 2020: os novos retos da Administración na segunda década do século XXI”, acompañada de Modesto Gómez, director do curso.

31/03/17 | 00:00

Curso sobre o novo marco normativo do urbanismo en Galicia

A Escola Galega de Administración Pública, en colaboración co Colexio Oficial de Arquitectos de Galicia, convoca o curso Novo marco normativo do urbanismo en Galicia: a Lei do solo de Galicia 2/2016 e o seu Regulamento; a Lei 9/2013 do emprendemento e da competitividade económica de Galicia e o Regulamento único de regulación integrada de actividades económicas e apertura de establecementos.