Programa de impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016

A Xunta de Galicia considera necesario dar un impulso democrático ao país, no que a cidadanía sexa a protagonista mediante unha meirande participación nos asuntos públicos. Para a consecución deste obxectivo, cómpre unha maior transparencia da actividade das Administracións públicas que posibilite a achega de información á cidadanía.

O goberno galego, no seu obxectivo de promover a máxima transparencia da xestión pública, pon en marcha o “Programa de impulso democrático da Xunta de Galicia 2015-2016” cun cuádruplo alcance:

  • Incrementar e reforzar a transparencia na actividade pública, a través de obrigas de publicidade activa na Administración xeral e nas entidades instrumentais do sector público autonómico.
  • Recoñecer e garantir o acceso á información, regulado como un dereito.
  • Establecer as obrigas do bo goberno que deben cumprir os responsables públicos, así como as consecuencias xurídicas derivadas do seu incumprimento.
  • A rexeneración democrática na nosa Comunidade Autónoma.

Se ben no ordenamento xurídico galego xa existen normas sectoriais que conteñen obrigas concretas de publicidade activa, por exemplo, en materia de contratación, subvencións, orzamentos ou actividades de altos cargos, o presente programa supón un importante avance na materia con respecto á vixente Lei 4/2006, do 30 de xuño, de transparencia e de boas prácticas na Administración, e, ao mesmo tempo, ten en conta o novo marco normativo que establece a Lei do Estado 19/2013, de 9 de decembro, de transparencia, acceso á información pública e bo goberno.

Participación na elaboración da futura lei de transparencia e bo goberno

O 4 de febreiro de 2015 a Xunta de Galicia abriu un espazo co obxecto que a cidadanía  puidese participar na elaboración da futura Lei de transparencia e bo goberno, mediante a presentación das propostas e suxestións que consideraren oportunas. O prazo para a presentación destas finalizou o 4 de marzo de 2015.
 
Na elaboración do anteproxecto de lei tivéronse en conta as achegas realizadas na primeira fase. Posteriormente, o 25 de marzo de 2015, abriuse unha segunda fase na que se puxo a disposición da cidadanía o texto elaborado para ser sometido novamente á súa participación. O prazo de presentación de achegas e suxestións rematou o pasado 18 de abril.

Documentos relacionados

  • Resumo do Programa de Impulso Democrático de Galicia 2015-2016
  • Programa de Impulso Democrático de Galicia 2015-2016
  • Propostas e suxestións á futura lei de transparencia
  • Anteproxecto de lei de transparencia e bo goberno