Protectorados da Xunta de Galicia

O protectorado pódese definir como unha función da Administración Pública, que vela polo correcto exercicio do dereito de fundación e pola legalidade da súa constitución e funcionamento.

Son funcións do protectorado:

 • Asesoramento e información as fundacións.
 • Velar polo cumprimento dos fins fundacionais, de acordo coa vontade dos fundadores, e coas disposicións legais e estatutarias

Enderezos de interese - Protectorados da Xunta de Galicia

 • Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza
  Edificios Administrativos - San Caetano s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo de Entidades Xurídicas e Corporativas
  Telf.: 981 957394 / 981 545244 - Fax: 981 544 601
 • Consellería de Facenda
  Edificios Administrativos - San Caetano s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo Técnico Xurídico
  Telf.: 981 545 714 /  - Fax: 981 544 125
 • Consellería de Medio Ambiente, Territorio e Infraestruturas
  Edificios Administrativos - San Caetano s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Subdirección Xeral de Réxime Xurídico Administrativo
  Telf.: 981 544 323 - Fax: 981 957 338
 • Consellería de Economía e Industria
  Edificios Administrativos - San Caetano s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo Técnico Xurídico
  Telf.: 981 545 714 / 981 545 448 - Fax: 981 544 949
 • Consellería de Cultura, Educación e Ordenación Universitaria
  Edificios Administrativos - San Caetano s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Fundacións Culturais
  Telf.: 981 544 841 - Fax: 981 541 569
  Fundacións Educativas
  Telf.: 981 544 477 - Fax: 981 545 443
 • Consellería do Medio Rural e do Mar
  Edificios Administrativos - San Caetano s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Subdirección Xeral de Apoio Xurídico
  Telf.: 981 545 700 - Fax: 981 545 762
 • Consellería de Sanidade
  Edificio Administrativo de San Lázaro s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo de Réxime Interior
  Telf.: 881 541 808 - Fax: 881 540 254
 • Consellería de Traballo e Benestar
  Edificios Administrativos - San Caetano s/n 
  15781 Santiago de Compostela
  Servizo de Coordinación Administrativa
  Telf.: 881 995 218 - Fax: 981 546 985