Ano 2017

  • Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico. Estado actual: acordo inicio. Resolución do 4 de abril de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 24/2013, do 26 de decembro, do Sector Eléctrico.
  • Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da  Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 (DOG núm. 249, do 31.12.2013). Estado actual: acordo inicio. Resolución do 4 de abril de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 11/2013, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014.
  • Lei 6/2017 do 12 de decembro, de portos de Galicia (DOG 14/2/2017). Estado actual: acordo inicio. Resolución do 19 de marzo de 2018, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2017 do 12 de decembro, de portos de Galicia (BOE 11/4/2018).