Das alteracións dos termos municipais

Normativa

A Lei 5/1997 (artigos 12 a 39), do 22 de xullo, de Administración Local de Galicia establece que a alteración de termos municipais só poderá producirse entre municipios limítrofes e que, en ningún caso, a alteración poderá dar lugar a un termo municipal descontinuo.

Supostos de alteracións de termos municipais

  • Fusión de dous ou máis municipios limítrofes para constituír un novo municipio.
  • Incorporación dun ou máis municipios a outro limítrofe.
  • Segregación de parte do termo municipal dun municipio ou de varios para constituír un novo municipio.
  • Segregación de parte do termo municipal dun municipio ou de varios para agregarse a outro limítrofe.

Procedemento común