04 Jul 1985

Lei Orgánica 8/1985, de 3 de xullo, reguladora do dereito á educación