30 Apr 2015

Lei 1/2015, do 1 de abril, de garantía da calidade dos servizos públicos e da boa administración (DOG nº 81 de 30 de abril de 2015)