27 Jan 2014

Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG nº 17 de 27 de xaneiro de 2014)