24 Oct 2016

Decreto 129/2016, do 15 de setembro, polo que se regula a atención á cidadanía no sector público autonómico de Galicia (DOG nº 187 de 30 de setembro de 2016)