18 Feb 2016

Lei 1/2016, de 18 de xaneiro, de transparencia e bo goberno (DOG nº30 de 15 de febreiro de 2016)