Ano 2007

  • Lei 5/2007, de 3 de abril, da rede de parques nacionais

    O acordo interpretativo do disposto no artigo 16.2 da Lei 5/2007, publicouse no BOE do 24/1/2008.

  • Lei 12/2007, de 2 de xullo, pola que se modifica a Lei 34/1998, de 7 de outubro, do sector de hidrocarburos, co fin de adaptala ao disposto na Directiva 2003/55/CE do Parlamento Europeo e do Consello, de 26 de xuño de 2003, sobre normas comúns para o mercado interior de gas natural

    O acordo interpretativo do disposto na letra c) do artigo 3.2 da Lei 34/1998, publicouse no BOE número 90 do 14/4/2008.