Ano 2010

  • Lei 2/2010, do 25 de marzo, de medidas urxentes de modificación da Lei 9/2002, de 30 de decembro de 2002, de ordenación urbanística e protección do medido rural de Galcia

    O acordo interpretativo do apartado 15, 51 e 54 do artigo único e da Disposición transitoria terceira da Lei publicouse no BOE número 39 do 15/2/2011.