Ano 2011

  • Lei 14/2010, do 27 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o exercicio 2011

    O acordo interpretativo da letra c) apartado 1 do artigo 25, apartado 4 do artigo 25 da Lei, último inciso do apartado 2 do artigo 31, letra d), g), h) do artigo 32, apartado 1 do artigo 40, letra b)do artigo 47, apartado 1 e 2 do artigo 57, apartado 2 do artigo 72 apartados 2 e 5 do artigo 94 e apartado 4 do artigo 94 da lei, publicouse no BOE (núm.270) e no DOG (núm.214) do 09/11/2011.

  • Lei 13/2010, do 17 de decembro, do Comercio Interior de Galicia

    O acordo interpretativo do artigo 29.Uno parágrafo segundo, Anexo II e as contías dos módulos económicos para os ciclos formativos de grado medio de 1.300 a 1.700 horas e 2.000 horas, publicouse no BOE (núm.270) e no DOG (núm.214) do 09/11/2011.

  • Lei 9/2010, do 4 de novembro, de augas de Galicia

    O acordo interpretativo do artigo 81.2 e disposición final primeira da Lei publicouse no BOE número 234 do 28/09/2011.