Ano 2012

 • Lei 2/2012, de 28 de marzo, galega de protección xeral das persoas consumidoras e usuarias

  O acordo interpretativo sobre os artigos 6.2, 33.4, 43 (números 2, 5, 6 e 7), 83.5 e 114 da norma foi publicado no BOE (número 43) e no DOG (número 35) do 19/2/2013.

 • Ley 3/2012, de 2 de abril, del deporte de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os artigos 39.2 e 72, números 1 e 3, 83.4 e 84.1.b), 148, 152, 153, 154, 155 y 156 e 22 (último parágrafo) foi publicado no BOE (nnúmero 43) e no DOG (número 35) do 19/2/2013.

 • Lei 7/2011, do 27 de outubro, do Turismo de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os artigos 35, letra m); 41.3; 45; 86 e 90.3 da norma foi publicado no BOE (número 292) e no DOG (número 232) do 5/12/2012.

 • Lei 17/2011, do 15 de xuño, de seguridade alimentaria e nutrición

  O acordo interpretativo sobre o artigo 40 apartado 3 da norma foi publicado no BOE (número 112) e no DOG (número 89) do 10/5/2012.

 • Lei 4/2012, do 12 de abril, da Área Metropolitana de Vigo

  O acordo interpretativo sobre o artigo o artigo 33.1.c) da norma foi publicado no DOG número 151 do 8/8/2012 e no BOE número 190 do 9/8/2012.