Ano 2013

  • Lei 7/2012, do 28 de xuño, de montes de Galicia

    O acordo interpretativo sobre o artigo 96.2 e a disposición derradeira primeira, vinte, foi publicado no BOE (número 134) e no DOG (número 106) do 05/06/2013.

  • Lei 8/2012, do 29 de xuño, de vivenda de Galicia

    O acordo interpretativo sobre os artigos 58; 63.2; 98.3; disposición adicional 9ª; e disposicións transitorias 7ª e 8ª, foi publicado no BOE (número 134) e no DOG (número 106) do 05/06/2013.

  • Lei 2/2013, do 27 de febreiro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2013

    O acordo interpretativo sobre o artigo 76.Dous foi publicado no BOE (número 312) e no DOG (número 248) do 30/12/2013.