Ano 2014

 • Lei 8/2013, do 28 de xuño, de estradas de Galicia

  O acordo interpretativo sobre o artigo 28.3 foi publicado no BOE (número 124) e no DOG (número 97) do 22/05/2014. 

 • Lei 9/2013, do 19 de decembro, do emprendemento e da competitividade económica de Galicia

  O acordo interpretativo sobre o capítulo I do título III (artigo 23 e seguintes); o artigo 33.2, apartados a), b) e c); o 41 apartado f); o 47 e o 48.1 foi publicado no BOE (núm. 179) e no DOG (núm. 140) do 24.07.2014.  

 • Lei 14/2013 de 26 de decembro de racionalización do sector público autonómico

  O acordo interpretativo sobre a disposición final undécima publicouse no BOE nº 280 e no DOG nº 222 de 19/11/2014.

 • Lei 20/2013 de 9 de decembro de garantía da unidade de mercado

  O acordo interpretativo sobre os artigos 31, 5, 6, 7, 16, 17, 18, 19, 20, 21.2, 26, 27.1 e 6, 28, disposicións adicionais cuarta e décima e disposicións finais primeira, segunda, terceira e cuarta publicouse no BOE nº 262 e no DOG nº 207 de 29/10/2014.

 • Lei 5/2014 de 27 de maio de medidas urxentes derivadas da entrada en vigor da Lei 27/2013 de 27 de decembro, de racionalización e sustentabilidade da Administración Local

  O acordo interpretativo sobre o artigo 3 publicouse no BOE nº 84 e no DOG nº 65 de 8/4/2015.

 • Lei 7/2014, de 26 de setembro de arquivos e documentos de Galicia

  O acordo interpretativo publicouse no BOE nº 138 e no DOG nº 108 de 10/6/2015.