Ano 2015

 • Lei 2/2014, de 25 de marzo, da acción e do servizo exterior do estado

  O acordo interpretativo sobre os artigos 11 e 13, 5.2 e 12 publicuse no BOE nº 37 e no DOG nº 29 de 12/2/2015.

 • Lei 9/2014, de 9 de maio, Xeral de Telecomunicacións

  O acordo interpretativo sobre os artigos 5,10.2, 29.3, 32, 34, 35, 36, a disposición adicional décimo cuarta, disposicións transitorias séptima, novena e duodécima e a disposición final novena publicouse no BOE nº 84 e no DOG nº 65 de 8/4/2015.

 • Lei 6/2015 de 7 de agosto, pola que se modifica a Lei 8/2013 de 28 de xuño de estradas de Galicia

  O acordo interpretativo sobre os números 10 e 25 do artigo único publicouse no BOE nº 112 e no DOG nº 87 de 9/5/2016.

 • Lei 37/2015, de 29 de setembro, de estradas

  O acordo interpretativo sobre os artigos 4.8, letras b) e c) e 5 publicouse no BOE nº 214 de 5/9/2016 e no DOG nº 153 de 12/8/2016.