Ano 2017

  • Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado (BOE núm. 295, do 10.12.2013). Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 14 de outubro de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado.
  • Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG núm. 17, do 27.01.2014). Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 3 de novembro de 2014, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico de Galicia.
  • Lei 2/2014, do 25 de marzo, da  Acción e do Servizo Exterior do Estado (BOE núm. 74, do 26.06.2014) Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 2 de febreiro de 2015, da Secretaría Xeral de Coordinación Autonómica e Local, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 2/2014, do 25 de marzo, da Acción e do Servizo Exterior do Estado.
  • Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia. Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 14 de marzo de 2017, da Secretaría de Estado para as Administracións Territoriais, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 5/2016, do 4 de maio, do patrimonio cultural de Galicia.
  • Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (BOE núm. 36, do 09.02 2018). Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 11 de outubro de 2018, da Secretaría Xeral de Coordinación territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado- Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 6/2017, do 12 de decembro, de portos de Galicia (BOE-DOG 24.10.2018).