Ano 2018

  • Lei 2/2018, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019. Estado actual: Fin de discrepancias. Resolución do 29 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 2/2018, do 26 de decembro, de Orzamentos Xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2019 (BOE nº 218, do 11 de setembro de 2019).
  • Lei 3/2018, do 26 de decembro, de medidas fiscais e administrativas. Estado actual: Fin de discrepancias. Resolución do 29 de xullo de 2019, da Secretaría Xeral de Coordinación Territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral da Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 3/2018, de 26 decembro, de medidas fiscais e administrativas (BOE nº218, do 11 de setembro de 2019).