Ano 2019

  • Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia. Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución do 24 de febreiro de 2020, da Secretaría Xeral de Coordinación territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 1/2019, do 22 de abril, de rehabilitación e de rexeneración e renovación urbanas de Galicia (BOE-DOG 18.03.2020).
  • Lei 3/ 2019, do 2 de xullo de ordenación farmacéutica de Galicia. Estado actual: acordo fin de discrepancias. Resolución da Secretaría  Xeral de Coordinación territorial, pola que se publica o Acordo da Comisión Bilateral de Cooperación Administración  Xeral do Estado-Comunidade Autónoma de Galicia en relación coa Lei 3/ 2019, do 2 de  xullo, de ordenación farmacéutica de Galicia (BOE-DOG 11.12.2020).