Ano 2013

  • Lei 20/2013, do 9 de decembro, de garantía da unidade de mercado (BOE núm. 295, do 10.12.2013)
  • Lei 24/2013, do 26 de decembro, do sector eléctrico (BOE núm. 310, do 27.12.2013)
  • Lei 11/2013, do 26 de decembro, de orzamentos xerais da Comunidade Autónoma de Galicia para o ano 2014 (DOG núm. 249, do 31.12.2013)