Ano 2014

  • Lei 14/2013, do 26 de decembro, de racionalización do sector público autonómico (DOG núm. 17, do 27.01.2014)
  • Lei 2/2014, do 25 de marzo, da Acción e do Servizo Exterior do Estado (BOE núm. 74, do 26.06.2014)