Ano 2019

  • Lei 7/2019 do 23 de decembro de medidas fiscais e administrativas. Estado actual: Pendente de discusión. Inicio de negociacións (BOE-DOG 02.07.2020).