Comisións de servizo

05/02/2021

Resolución do 4 de febreiro de 2021, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca a provisión en comisión de servizo, de forma temporal e por petición da persoa interesada, de postos de traballo nos órganos de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza.

O prazo de presentación de solicitudes será do 08/02/2021 ata o 12/02/2021.

Corrección de erros 

11/1/2021

Anuncio

Denominación do posto: Xefatura Servizo Persoal da Administración de Xustiza

Centro de destino: Dirección Xeral de Xustiza

Consellería: Vicepresidencia Primeira e Consellería de Presidencia, Xustiza e Turismo

Grupo: A1, A2

Adscrición indistinta a funcionarios/as da Xunta de Galicia, Estado e Administración de Xustiza

Admisión de solicitudes desde o 11/1/2021 ata o 18/1/2021

Ligazón ao anuncio: http://www.xunta.es/comisions/

Modelo de solicitude

8/9/2020

Resolución do 7 de setembro de 2020, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria, en comisión de servizo, de postos vacantes de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas ao servizo da Administración de xustiza, efectuada por Resolución do 20 de xullo de 2020.

21/7/2020

Resolución do 20 de xullo de 2020 da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se ofertan en comisión de servizos postos vacantes de nova creación entre persoal funcionario dos corpos de Xestión procesual e administrativa, e Tramitación procesual e administrativa.

4/2/2020


Nota informativa para o persoal adxudicatario con destino noutra comunidade autónoma

Documentación e trámites necesarios

Persoal procedente de fóra da comunidade autónoma de Galicia

Deberán achegar á Xefatura territorial que corresponda mediante correo electrónico a seguinte documentación: fotocopia DNI, ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) e a fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e tarxeta de MUGEJU.

O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión.

  • Fotocopia do DNI
  • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
  • Certificado de haberes
  • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos
  • Certificación das vacacións e días de asuntos particulares na Administración da que procedan. A certificación deberá indicar os días xa desfrutados con cargo ao 2020
  • Modelo 145 (IRPF)

Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Xustiza,
Praza de Luís Seoane, s/n,
Edificio Administrativo Monelos,
15008 A Coruña.
Tfno. 981 184 472 / 981 184 456

Xefatura Territorial de Lugo
Servizo de Xustiza,
Rolda da Muralla, nº 70,
27071 Lugo.
Tfno. 982 294 308 / 982 294 360

Xefatura Territorial de Ourense
Servizo de Xustiza,
Paseo da Habana, nº 79,
32004 Ourense.
Tfno. 988 386 408

Delegación Territorial de Vigo
Servizo de Xustiza,
Rúa Concepción Arenal, nº 8, 4º andar,
36201 Vigo (Pontevedra).
Tfno. 986 817 716 / 986 817 788
  

Resolución do 7 de novembro, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se ofertan en comisión de servizos postos vacantes de nova creación entre persoal funcionario dos corpos de Xestión procesual e administrativa, Tramitación procesual e administrativa e Auxilio Xudicial

O prazo de presentación de solicitudes será do 26/11/2019 ao 10/12/2019 inclusive.