Concursos de traslados e provisión temporal

 

CORPOS XERAIS DA ADMINISTRACIÓN DE XUSTIZA

 

 

26/07/2019

Corrección de erros. Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza


22/07/2019

Resolución do 2 de xullo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.


18/7/2019

Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

 

Nota do Ministerio
A confección da instancia no concurso debe facerse necesariamente vía web, a través do asistente de inscrición, polo tanto, premer na ligazón “G.T.A.Concurso de Traslados" para ter acceso ao mesmo a partir das 0:00 horas do día 19 de xullo ata as 24:00 horas do día 9 de agosto de 2019.
 
Pode consultar o "Manual do asistente de inscrición web" para realizar a solicitude do concurso (ver documentos asociados).

Atención ás persoas usuarias (exclusivamente para solución de dúbidas sobre o asistente de inscrición): 913 904 605
 


15/5/2019

Acordo da Comisión de valoración do concurso específico para a provisión do posto de responsable de estatística, rexistro e calidade da Fiscalía Provincial da Coruña


6/5/2019

Listaxe e baremación provisional das persoas admitidas para o posto de responsable de estatística, rexistro e calidade I da Fiscalía Provincial da Coruña.


22/4/2019

Resolución do 8 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso específico de méritos as prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)


22/3/2019

Resolución do 20 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se designa a comisión de valoración do concurso específico para a provisión dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial de A Coruña.


7/3/2019

Resolución do 1 de marzo de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial de Lugo, convocado por Resolución do 2 de xaneiro de 2019.


27/2/2019

Resolución do 21 de febreiro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.


19/2/2019

Publicado na ligazón http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncio.do?id=17328 o seguinte anuncio de comisión de servizo:

Denominación: Secretario/a do director xeral de Xustiza
Nivel: 18
Forma de provisión: LD
Subgrupo: C1 - C2
Corpo / Escala: Xeral / Tramitador procesual e administrativo

Admisión de solicitudes: desde o 18/02/2019 ata o 25/02/2019

Modelo de solicitude (.odt / .doc)


19/2/2019

Resolución do 31 de xaneiro de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 6 de xullo de 2018.


12/2/2019

Publicado na ligazón http://www.xunta.es/comisions/ConsultarAnuncio.do?id=17259 o seguinte anuncio de comisión de servizo:

Denominación: Secretario/a Fiscal Xefe Provincial da Coruña
Nivel: 20
Forma de provisión: LD
Subgrupo: C1 - C2
Corpo / Escala: Xeral / Tramitador procesual e administrativo

Admisión de solicitudes: desde o 12/02/2019 ata o 19/02/2019

Modelo de solicitude (.odt / .doc)


 11/2/2019

Resolución do 11 de febreiro de 2019, pola que se aproban as listaxes de admitidos e excluídos e a baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial de Lugo, convocado pola Resolución do 2 de xaneiro de 2019 (DOG nº 7, do 10/01/2019).


 11/2/2019

O vindeiro 19 de febreiro publicarase no BOE e no DOG a Resolución da Dirección Xeral de Xustiza pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado mediante a Resolución do 6 de xullo de 2018.
Conforme a dita resolución, infórmase do seguinte:

1.- Cesamento

 • Tramitación Procesual e Administrativa: o 22/02/2019
 • Xestión Procesual e Administrativa e Auxilio xudicial: o 26/02/2019.

2.- Tomas de posesión

O persoal adxudicatario de prazas na mesma localidade onde prestan servizos disporán de 3 días hábiles para a súa incorporación ao novo destino e de 8 días se hai cambio de localidade, e 20 días hábiles ou un mes segundo a comunidade de procedencia.
Os prazos empezan a contar dende o día seguinte á data do cese. 

No caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.

3.- Formalización dos ceses e tomas de posesión

Tanto os ceses como as tomas de posesión realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente.

Xefatura Territorial da Coruña
Servizo de Xustiza,
Praza de Luís Seoane, s/n,
Edificio Administrativo Monelos,
15008 A Coruña.
Tfno. 981184472/981184456

Xefatura Territorial de Lugo
Servizo de Xustiza,
Rolda da Muralla, nº 70,
27071 Lugo.
Tfno. 982294308/982294360

Xefatura Territorial de Ourense
Servizo de Xustiza,
Paseo da Habana, nº 79,
32004 Ourense.
Tfno. 988386408

Delegación Territorial de Vigo
Servizo de Xustiza,
Rúa Concepción Arenal, nº 8, 4º andar,
36201 Vigo (Pontevedra).
Tfno. 986817716/986817788

Por cuestión organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 horas, e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 horas, de luns a venres.

No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade, ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión, sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa resolución de adxudicación.

4.- Substitucións e comisións de servizo

1. Persoal funcionario titular, que obtivo praza no concurso, e que está desempeñando unha substitución en órganos desta comunidade autónoma :
- Poderá continuar na substitución ata que se incorpore (de forma efectiva) a persoa titular do posto ou finalice a causa que motivou a substitución, e así o solicite previamente.
2. Persoal funcionario titular que obtivo praza no concurso, e que está desempeñando unha comisión de servizos en órganos desta comunidade autónoma:
- Poderá continuar na comisión de servizos na correspondente praza se esta non foi adxudicada no concurso de traslados.
3. Exceptúase da posibilidade de permanencia na substitución ou comisión de servicios ao persoal que obtivese unha praza no concurso de traslados como consecuencia do reingreso no correspondente corpo.
4. Ao persoal adxudicatario dunha praza no concurso que opte por continuar na substitución ou comisión de servizo non lle será de aplicación o prazo posesorio previsto no punto. 3
5. No caso de que nun mesmo órgano,  concorran varias substitucións en prazas adxudicadas no concurso e teña que finalizar algunha/s delas como consecuencia da resolución do concurso, manterase a que, de conformidade cos criterios establecidos na Resolución do 7 de maio de 2008, da Dirección Xeral de Xustiza, teña mellor dereito.
6. O persoal en comisión de servizos cesará coa toma de posesión da persoa adxudicataria da praza. No caso de que nun mesmo órgano concorran varias comisións de servizos e teña que finalizar algunha/s delas como consecuencia da resolución do concurso, aplicaranse os criterios de adxudicación que rexeron na respectiva convocatoria (apartado quinto da dita resolución), para determinar quen ha de cesar ou continuar, no seu caso, na comisión.

5.- Persoal interino

1. O persoal funcionario interino que ocupe unha praza que fose adxudicada no concurso cesará de conformidade co previsto no artigo 21 da Orde do 4 de outubro de 2018 sobre selección e nomeamento de persoal interino para cubrir postos de persoal funcionario dos corpos xerais ao servizo da Administración de xustiza en Galicia. Se  houbese máis dun funcionario/a interino no mesmo órgano, o cese se producirá aplicando os criterios de cese fixados no mesmo artigo.
2. Porén, no caso do persoal interino que ocupe prazas afectadas polo proceso de consolidación, cesará cando a praza en cuestión fose provista no concurso de traslados, de conformidade co previsto na disposición adicional cuarta da dita Orde do 4 de outubro de 2018. No caso de que nun mesmo órgano  houbese varias destas prazas e non se cubrira algunha ou varias delas, se aplicarán os criterios de cese previstos no artigo 21  da citada orde para determinar quen ha de cesar ou continuar, no seu caso.

6.-  Desfrute de vacacións, permisos e licenzas

O persoal que obtivese praza no concurso e se atope desfrutando de vacacións, permisos ou licenzas cesarán o primeiro día natural tras o seu desfrute. Así mesmo, aqueles funcionarios que tivesen concedido un permiso ou licenza pendente de desfrutar, deberán solicitalo de novo.

7. – INFORMACIÓN IMPORTANTE:

Documentación e trámites necesarios

Persoal procedente de fóra da comunidade autónoma de Galicia

O día seguinte ao cesamento no destino de orixe, deberán achegar a Xefatura territorial que corresponda mediante correo electrónico a seguinte documentación (fotocopia DNI, ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) e a fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e tarxeta de MUGEJU.

O resto da documentación poderán presentala na delegación correspondente o día da toma de posesión.

 • Fotocopia do DNI
 • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios) - (.odt - .doc)
 • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores ao 01/01/2011) e fotocopia da tarxeta de MUGEJU
 • Certificado de haberes
 • Certificado ou copia dos trienios recoñecidos.
 • Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan. A certificación deberá de indicar os días de asuntos particulares xa desfrutados, con indicación do ano (os correspondentes a 2019 e os adicionais de 2017 e 2018).
 • Modelo 145 (IRPF)


Persoal con destino na comunidade autónoma de Galicia

 • Fotocopia do DNI
 • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)

Persoal que obteña destino fóra da comunidade autónoma de Galicia

O persoal que obteña un novo destino fóra da comunidade autónoma de Galicia, no momento de formalización do cesamento, deberá facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia (.odt - .doc). 

No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade autónoma nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal ao correspondente servizo de persoal de xustiza, no enderezo sinalado no punto 1 desta nota informativa.

Documentación:


1/2/2019

Relación de adxudicatarios definitivos do cocurso de traslados 2018, relación de excluídos e preferencias

Corpos de xestión procesual, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial

 • Data de publicación da resolución definitiva no BOE/DOG: 19/02/2019
 • Data de cese do corpo de tramitación: 22/02/2019
 • Data do cese dos Corpos de Xestión e Auxilio: 26/02/2019 

10/1/2019

Resolución do 2 de xaneiro 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial de Lugo.


15/12/2018

Publícase a Orde XUS/1325/2018, de 10 de decembro, pola que se resolve provisionalmente, apróbase a relación de excluídos/as e anúncianse nos lugares onde están a disposición das persoas interesadas os anexos III do concurso de traslado entre funcionarios/as dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Resolución do 6 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza.
 
Concédese un prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte á súa publicación, para realizar alegacións.


29/11/2018

Resolución provisional de adxudicacións do concurso de traslados 2018 e relación de excluídos.


26/11/2018

Resolución do 12 de novembro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión dun posto de traballo na Fiscalía Provincial da Coruña, convocado por Resolución do 15 de xuño de 2018.


29/10/2018

No portal do Ministerio de Xustiza publicouse a relación de todos/as os/as funcionarios/as dos Corpos de Xestión, Tramitación e Auxilio, e de ámbito nacional, que constan no Ministerio e que presentaron a súa instancia polos mecanismos establecidos na convocatoria do concurso de traslados ordinario con data de anuncio 6/7/2018.
 
Pode acceder a través desta ligazón á páxina do Ministerio.


18/10/2018

Resolución do 17 de outubro de 2018, pola que se aproba a listaxe e baremación provisional das persoas admitidas no concurso específico para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña, convocado pola Resolución do 15 de xuño de 2018 (DOG nº 121, do 26/06/2018).

 
Prazo para presentar alegacións: 10 días hábiles. 


23/7/2018

Resolución do 6 de xullo de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

A resolución foi publicada o 23 de xullo no  Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado:

Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado:

Consulte nas seguintes ligazóns os arquivos de resultas de Galicia dos:

 


26/6/2018

Resolución do 15 de xuño de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, da Vicepresidencia e Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se anuncia a convocatoria pública para a provisión, polo sistema de concurso específico, dun posto de traballo vacante na Fiscalía Provincial da Coruña.

Prazo de presentación de solicitudes: do 27 de xuño ata o 6 de xullo inclusive.

 • Ligazón ao BOE
 • Ligazón ao DOG 

 


 8/2/2018

Resolución do 8 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado por Resolución do 19 de xuño de 2017.

 • Ligazón ao BOE
 • Ligazón ao DOG  

Ficheiro de adxudicación de destinos definitiva en orden alfabético


 7/2/2018

Tomas de posesión e cesamentos do concurso de traslados

O 8 de febreiro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 08 de xaneiro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 19 de xuño de 2017.

Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na Resolución (corpo de tramitación o día 12/02/2018, auxilio e xestión o día 16/02/2018), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.

No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa Resolución de adxudicación.

Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoais das persoas que tomen posesión dun novo posto*.

Persoal procedente de fóra da comunidade:

Persoal destinado na comunidade:

* Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da CCAA de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de xustiza.
 


 14/11/2017

Publícase a Orde XUS/1097/2017, de 24 de outubro, pola que se resolve provisionalmente, aprobase a relación de excluídos/as e anúncianse nos lugares onde están a disposición das persoas interesadas os anexos III do concurso de traslado entre funcionarios/as dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual  e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Resolución do 19 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza.
 
Concédese un prazo de dez días hábiles, contados a partir do día seguinte á súa publicación, para realizar alegacións.

Consulte nas seguintes ligazóns os arquivos de:

Tanto ao listado de preferencias como ao modelo de alegacións (anexo IV) accederase a través da páxina web do Ministerio de Justicia www.mjusticia.gob.es


25/10/2017

Publícase a relación de excluídos e a relación por orde alfabética dos adxudicatarios do Concurso de traslado ordinario convocado por Orde JUS/646/2017, do 19 de xuño, entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza.

Pode consultalo na páxina web do Ministerio de Xustiza: http://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/es/ciudadanos/empleo-publico/concursos-traslados/tramitacion-auxilio-20171
 


Resolución de concurso

Resolución do 19 de xuño de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

A resolución foi publicada o 7 de xullo no  Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado:

Consulte nas seguintes ligazóns os arquivos de resultas de Galicia dos:


Tomas de posesión e cesamentos do concurso de traslados

O luns 7 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 18 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 25 de abril de 2016.

Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9:00 e as 11:30 horas e a dos cesamentos entre as 11:30 e as 14:00 horas, de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2016 venres, auxilio e xestión o día 15/11/2016, martes), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.

No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa resolución de adxudicación.

Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoais das persoas que tomen posesión dun novo posto*.

 • Persoal procedente de fóra da comunidade:
 • Persoal destinado en Galicia:
 • Persoal que se vai fóra de Galicia:
  Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da C. A. de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de persoal de xustiza.

* No caso de non estar en posesión dalgún dos documentos, estes remitiranse á maior brevidade posible ao correspondente servizo de persoal de xustiza.


Resolución definitiva de concurso


Adxudicación provisional do concurso de traslados entre funcionarios dos corpos de xestión procesual, tramitación procesual e auxilio xudicial e a relación de excluídos


Corrección de erros

Resolución do 24 de maio de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se corrixe a Resolución do 25 de abril de 2016 pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes e de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza

A resolución foi publicada o 20 de xuño de 2016 no  Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado:


Resolución de concurso

Resolución do 25 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes e de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

A resolución foi publicada o 12 de maio de 2016 no  Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado:

Consulte nas seguintes ligazóns os arquivos de resultas de Galicia dos:


Resolución de concurso

Publicación no BOE e no DOG do 25 de novembro de 2015 da Resolución do 19 de novembro de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo singularizados nas oficinas fiscais de Galicia, convocado pola Resolución do 13 de xullo de 2015.


Resolución definitiva de concurso de traslados

Publicación no BOE e no DOG do 6 de novembro de 2015 da Resolución do 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslado para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 20 de maio de 2015.


Tomas de posesión e cesamentos do concurso de traslados

O vindeiro venres 6 de novembro publicarase no BOE e no DOG a Resolución do 19 de outubro de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 20 de maio de 2015.

Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na Resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2015, auxilio e xestión o día 16/11/2015), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.

No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa Resolución de adxudicación.

Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoais das persoas que tomen posesión dun novo posto*.

Persoal procedente de fóra da comunidade:

Persoal destinado na comunidade:

Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da CCAA de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de xustiza.

 

Ligazóns e descargas

 

*No caso de non estar en posesión dalgún dos documentos, estes remitiranse á maior brevidade posible ao correspondente servizo de xustiza.


Adxudicación provisional, relación de excluídos e anexos III

11 de setembro de 2015 - Orde JUS/1835/2015, de 31 de xullo, pola que se aproba a relación de excluídos e se anuncian os lugares onde están a disposición dos interesados os anexos III do concurso de traslados para cubrir prazas entre funcionarios dos Corpos e Escalas de Xestión Procesual e Administrativa, Tramitación Procesual e Administrativa e Auxilio Xudicial da Administración de Xustiza, convocado por Resolución, de 20 de maio (BOE/DOG 5-6-2015).

15 de setembro de 2015 - Corrección de erros da Orde JUS/1835/2015, de 31 de xullo.

Páxina web do Ministerio http://www.mjusticia.gob.es


Convócase concurso de traslados de prazas vacantes e de nova creación

Resolución do 20 de maio de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso de traslado prazas vacantes e de nova creación entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, de tramitación procesual e administrativa e de auxilio xudicial da Administración de xustiza.

A resolución foi publicada o 5 de xuño de 2015 no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial do Estado. O 8 de xuño de 2015 publicouse no DOG unha corrección de erros, que sustitúe o Anexo I para incluír as listaxes de vacantes correspondentes aos corpos de Tramitación Procesual e Auxilio xudicial.

Consulte nas seguintes ligazóns os arquivos de resultas de Galicia dos:

 


Tomas de posesión e cesamentos do concurso de traslados

Publicouse no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado a Resolución do 20 de outubro de 2014, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve definitivamente o concurso de traslados para prazas vacantes entre funcionarios dos corpos e escalas de xestión procesual e administrativa, tramitación procesual e administrativa e auxilio xudicial da Administración de xustiza, anunciado pola Resolución do 29 de abril de 2014 no:

Segundo a resolución, tanto a toma de posesión coma os cesamentos realizaranse na xefatura ou delegación territorial correspondente ao destino. Por cuestións organizativas, a formalización da toma de posesión terá lugar entre as 9.00 e as 11.30 e a dos cesamentos entre as 11.30 e as 14.00 de luns a venres. Á marxe das datas de cesamento fixadas na Resolución (corpo de tramitación o día 11/11/2014, auxilio e xestión o día 17/11/2014), no caso de que un funcionario reingresado tome posesión antes das datas indicadas na praza de outro que tamén obtivese destino no concurso, este segundo cesará o mesmo día da toma de posesión do reingresado, empezando a contarlle o seu respectivo prazo posesorio.

No caso de cesar e tomar posesión na mesma localidade ou en distintas localidades dunha mesma provincia, ambas formalizacións poderanse facer o día da toma de posesión sendo a data de formalización do cesamento a que corresponda de acordo coa Resolución de adxudicación.

Co fin de axilizar a tramitación das altas e baixas, relacionamos a documentación que as xefaturas ou delegacións territoriais precisan para abrir ou completar os expedientes persoanais das persoas que tomen posesión dun novo posto*.

 • Persoal procedente de fóra da comunidade:
  • Fotocopia DNI
  • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)
  • Fotocopia da tarxeta sanitaria (unicamente para ingresos posteriores a 01/01/2011) e/o tarxeta de MUGEJU
  • Certificado de haberes
  • Certificado ou copia dos trienios
  • Certificación das vacacións e días gozados na Administración da que procedan
  • Modelo 145 (IRPF)
 • Persoal destinado na comunidade
  • Fotocopia DNI
  • Ficha de recollida de datos (persoais e bancarios)

Para o caso dos cesamentos do persoal que obteña novo destino fóra da CCAA de Galicia, no momento de formalización do cesamento deberán facer entrega da tarxeta de identificación persoal e control horario, asinando o impreso acreditativo de tal circunstancia. No caso de non ter que formalizar cesamento algún por reingresar fóra da comunidade nun corpo distinto do que estaba a prestar servizos, a tarxeta será entregada presencialmente ou por correo postal, ao correspondente servizo de xustiza.

Para ter acceso á información sobre adxudicacións definitivas, prema o seguinte enlace coa páxina do Ministerio.

 


 

 

CORPOS DE MÉDICOS FORENSES

 

Resolución do 26 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado pola Resolución do 8 de abril de 2019


Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/626/2019, do 28 de maio, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo nacional de médicos forenses


Resolución do 18 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve a convocatoria de provisión, polo sistema de libre designación, anunciada pola Resolución do 9 de abril de 2019


Listaxe das persoas excluídas para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)


Resolución do 5 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se designa a comisión de valoración do concurso específico para a provisión das prazas vacantes de xefes de sección na Subdirección Territorial da Coruña do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)


Resolución do 9 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan, para a provisión polo sistema de libre designación, postos de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia


Resolución do 25 de outubro de 2018, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses


Resolución do 17 de novembro de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 29 de maio de 2017


Resolución do 29 de maio de 2017, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses


Resolución do 28 de outubro de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 18 de abril de 2016


Resolución do 18 de abril de 2016, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses


Resolución do 16 de setembro de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslados para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 10 de abril de 2015


Acórdase ampliar o prazo de presentación de solicitudes establecido na base cuarta da convocatoria en dez días naturais, a contar desde o seguinte á publicación desta Orde no BOE


Resolución do 10 de abril de 2015, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses


Resólvese concurso de traslados de prazas vacantes

O Diario Oficial de Galicia publica a Resolución do 2 de xullo de 2014, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslado para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución do 24 de marzo de 2014.

A relación funcionarios/as interinos/as excluídos/as pode consultarse na páxina de Consursos de traslados, do portal web do Ministerio de Justicia.


Concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Insituto de Medicina Legal de Galicia para o corpo de médicos forenses

De conformidade co establecido no artigo 531 da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e mais nos artigos 43 a 48 e 51 a 53 do Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, polo que se aproba o Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza, anúnciase concurso de traslados para a provisión dos postos xenéricos vacantes para o Instituto de Medicina Legal de Galicia, entre os funcionarios do corpo de médicos forenses.

Pode consultar nas seguintes ligazóns a Resolución do 24 de marzo de 2014, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convoca concurso de traslados para a provisión de postos de traballo xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, para o corpo de médicos forenses publicada no Diario Oficial de Galicia e no Boletín Oficial del Estado.


Concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes/as de sección do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga) convocado pola resolución do 28 de xuño de 2013

Martes, 7 de xaneiro de 2014. - Visto o expediente instruído para a provisión mediante concurso específico de méritos de postos de traballo vacantes de xefes de sección do Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado pola Resolución do 28 de xuño de 2013 (Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial del Estado do 12 de xullo de 2013), e de conformidade con disposto no título VIII da Lei 19/2003, do 23 de decembro, de modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e mais no capítulo II do título III e disposición derrogatoria única do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza, aprobado polo Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, esta dirección xeral resolve nomear, para os destinos que se indican, os/as médicos forenses que se relacionan no anexo I, por reuniren as condicións establecidas na resolución da convocatoria do concurso.

Pode consultar o anexo I nesta ligazón e tamén a Resolución do 11 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes de sección do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), convocado pola Resolución do 28 de xuño de 2013 publicada no DOG e no BOE.


Concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes/as de sección do Insituto de Medicina Legal (Imelga) convocado pola resolución do 28 de xuño de 2013

Martes, 7 de xaneiro de 2014. - Visto o expediente instruído para a provisión mediante concurso específico de méritos de postos de traballo vacantes de xefes de sección do Instituto de Medicina Legal de Galicia, convocado pola Resolución do 28 de xuño de 2013 (Diario Oficial de Galicia e Boletín Oficial del Estado do 12 de xullo de 2013), e de conformidade con disposto no título VIII da Lei 19/2003, do 23 de decembro, de modificación da Lei orgánica 6/1985, do 1 de xullo, do poder xudicial, e mais no capítulo II do título III e disposición derrogatoria única do Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de xustiza, aprobado polo Real decreto 1451/2005, do 7 de decembro, esta dirección xeral resolve nomear, para os destinos que se indican, os/as médicos forenses que se relacionan no anexo I, por reuniren as condicións establecidas na resolución da convocatoria do concurso.

Pode consultar o anexo I nesta ligazón e tamén a Resolución do 11 de decembro de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes de sección do Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga), convocado pola Resolución do 28 de xuño de 2013 publicada no DOG e no BOE.


Resolución do 27 de setembro de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a lista dos/as participantes no concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes/as de sección do Insituto de Medicina Legal -Imelga- e se designa a comisión de valoración do referido concurso

Pode descargar a resolución aquí. 


Resolución do 26 de agosto de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se fai pública a lista provisional de admitidos dos participantes no concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes de sección no Insituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga)

Publícase a lista provisional de admitidos dos participantes no concurso específico de méritos para a provisión de postos de traballo vacantes de xefes de sección no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Prazo para formular reclamación: 10 días hábiles 


Resólvese o concurso de traslado para a provisión de postos xenéricos vacantes do Instituto de Medicina Legal de Galicia

Resolución do 1 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslado para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución de 15 de marzo de 2013.

Resolución publicada o mércores 24 de xullo de 2013 no DOG e no BOE:

 • DOG: Resolución do 1 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se resolve o concurso de traslado para a provisión de postos xenéricos vacantes no Instituto de Medicina Legal de Galicia, entre funcionarios do corpo de médicos forenses, convocado por Resolución de 15 de marzo de 2013.
 • BOE: Resolución do 1 de xullo de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se resolve o concurso, convocado por Resolución de 15 de marzo de 2013, no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Convócase concurso específico de traslados para prazas vacantes de xefes de sección no Imelga para o corpo de médicos forenses

Resolución do 28 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso específico de méritos as prazas vacantes de xefes de sección no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).

Convocatoria publicada o venres 12 de xullo de 2013 no DOG e no BOE:

 • DOG: Resolución do 28 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se convocan a concurso específico de méritos as prazas vacantes de xefes de sección no Instituto de Medicina Legal de Galicia (Imelga).
 • BOE: Resolución de 28 de xuño de 2013, da Dirección Xeral de Xustiza, da Consellería de Presidencia, Administracións Públicas e Xustiza, pola que se convoca concurso específico para a provisión de postos de traballo no Instituto de Medicina Legal de Galicia.

Concurso de traslados de médicos forenses - BOE 19 de abril de 2013

A efectos informativos publícanse os listados de persoas adxudicatarias e non adxudicatarias do concurso de traslados convocado por Resolución do 15 de marzo de 2013 publicada no BOE e no DOG do 19 de abril de 2013.