Da demarcación, deslinde e amolloamento

Definicións

  • Demarcación: consiste na fixación do termo municipal que lle corresponde á entidade local ou na corrección do que fose fixado.
  • Deslinde: consiste na identificación dos límites determinantes do ámbito territorial de dúas ou máis entidades locais limítrofes, no caso de existir confusión entre elas.
  • Amolloamento: consiste na colocación de fitos ou marcos cos que se sinale ou faga perceptible a liña divisoria entre os termos municipais pertencentes a dúas ou máis entidades locais limítrofes.

O procedemento (artigos 41 a 47 da Lei 5/1997, do 22 de xullo)

Cando os concellos interesados estean conformes cos límites existentes na actualidade non procederá unha nova fixación, agás nos casos excepcionais nos que documentalmente se xustifiquen erros materiais ou vicios de procedemento na delimitación anterior.

Actuacions previas

Tramitacion posterior