Real decreto 581/1982, do 26 de febreiro, polo que se aproban as normas de traspaso de servizos do Estado á Comunidade Autónoma de Galicia e funcionamento da Comisión Mixta prevista na disposición transitoria cuarta do seu Estatuto de Autonomía