Orde, do 10 de agosto de 1994, de normas sobre concursos de provisión de postos de traballo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional