Orde, do 7 de decembro de 1983, sobre urxente ocupación de bens en expropiacións das corporacións locais