18 Sep 2001

Lei 11/2001, do 18 de setembro, de colexios profesionais da Comunidade Autónoma de Galicia