20 Feb 2004

Real Decreto 296/2004, de 20 de febreiro, polo que se aproba o réxime simplificado da contabilidade foi derrogado pola Lei 16/2007, de 4 de xullo, de reforma e adaptación da lexislación mercantil en materia contable para a súa harmonización internacional con base na normativa da Unión Europea, excepto a Disposición Adicional 4ª e a Disposición Final 2ª, que continúan en vigor