Presentación

A Dirección Xeral de Administración Local é o órgano encargado de manter e fomentar as relacións coas corporacións locais así como do impulso e a elaboración dos programas formativos en materia de Administración Local.

Á Dirección Xeral de Administración Local correspóndelle tamén o fomento das liñas de colaboración coas entidades locais galegas no referente: á convocatoria e execución de liñas de subvención; á execución das competencias respecto ao funcionariado con habilitación de carácter estatal; o impulso e xestión de programas con financiamento da Unión Europea e de cooperación transfronteiriza; o estudo, informe e resolución dos asuntos referidos ao réxime xurídico; persoal, formación, organización, bens e delimitación territorial das entidades locais; a análise da normativa da Comunidade Autónoma relacionada coas entidades locais; heráldica municipal; incorporación da lingua galega nas administracións locais; a incorporación de novas tecnoloxías; a xestión do Portal da Administración local de Galicia (Eido Local), así como o asesoramento con carácter xeral das competencias propias desta Dirección Xeral.