Ano 2006

  • Lei de Galicia 2/2006, do 14 de xuño, de Dereito Civil de Galicia

    O recurso de inconstitucionalidade formulouse contra o «Título II, Capítulos I e II (artigos 27 a 41), relativo á adopción, e do Título III (artigos 42 a 45), relativo á autotutela, da Lei de Galicia 2/2006, de 14 de xuño, de dereito civil de Galicia.

    Estado actual: O recurso de inconstitucionalidade número n.º 2845-2007, admitiuse a trámite polo TC (BOE 08/07/2007).