Ano 2011

 • Real Decreto- Lei 2/2011, do 18 de febreiro, para o reforzamento do sistema financeiro.

  Estado actual: Sentenza 47/2015, do 5 de marzo de 2015. Recurso de inconstitucionalidade 2856-2011. Interposto pola Xunta de Galicia. Declara a perda sobrevinda do obxecto do recurso no que, no que se refire á vulneración dos arts. 9.3 e 14 CE, dos arts. 1, 2 e 3 e as disposicións transitorias primeira, terceira e cuarta e disposición final terceira do Real Decreto-lei 2/2011, do 18 de febreiro, para o reforzamento do sistema financeiro. Desestima o recurso en todo o demais. Publicouse no BOE núm. 85, do 9 de abril de 2015.

 • Lei 12/2010 de racionalización do gasto farmacéutico.

  Estado actual: Sentenza 211/2014, do 18 de decembro de 2014. Recurso de inconstitucionalidade 822-2011. Interposto polo Presidente do Goberno Desestima o presente recurso de inconstitucionalidade. Publicouse no BOE núm. 29, do 3 de febreiro de 2015.

 • Lei 39/2010, do 22 de decembro, de Orzamentos xerais do Estado para o 2011.

  Estado actual: Sentenza 172/2014, do 23 de outubro de 2014. Recurso de inconstitucionalidade 5011-2011. Interposto pola Xunta de Galicia respecto da regulación contida no capítulo II do título VII e con iso as partidas derivadas dos conceptos referidos en tal capítulo, en canto refíranse ao financiamento da Comunidade Autónoma de Galicia da Lei 39/2010, do 22 de decembro, de orzamentos xerais do Estado para o ano 2011. Sistema de financiamento autonómico: constitucionalidade dos preceptos legais relativos ás entregas a conta do fondo de suficiencia global e a liquidación definitiva dos recursos, publicouse no BOE núm. 282, do 21 de novembro de 2014.

 • Lei 40/2010, de 29 de decembro, de almacenamento xeolóxico de dióxido de carbono.

  Estado actual: Sentenza 182/2016, do 3 de novembro de 2016. Recurso de inconstitucionalidade 5252-2011. Interposto pola Xunta de Galicia Desestima o recurso de inconstitucionalidade interposto pola Xunta de Galicia. en relación cos artigos. 3; 5; 8, apartado 6, segundo parágrafo; 9, apartados 6 e 7; 10, apartados 4, 6 e 7; 11; 13; 15; 19, apartados 2 e 3; 23; 24; 25; 26, apartados 1, 3, 4 e 5; 27; 28, apartado 4; 38; disposicións adicionais primeira, segunda e terceira e disposicións finais undécima e décimo cuarta da Lei 40/2010, do 29 de decembro, de almacenamento xeolóxico de dióxido de carbono. Competencias sobre medio ambiente e minas: constitucionalidade dos preceptos legais que reservan á Administración do Estado a concesión de almacenamento. Publicouse no BOE nº299 de 12/12/2016.