Ano 2015

  • Lei 13/2015 do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas de Galicia. Sentenza 21/2017, do 2 de febreiro de 2017. Recurso de inconstitucionalidade 5191-2016. Interposto polo presidente do Goberno en relación con diversos preceptos da Lei 13/2015, do 24 de decembro, de medidas fiscais e administrativas da Comunidade Autónoma de Galicia. Competencias sobre enerxía: nulidade dos preceptos legais autonómicos que regulan diversos aspectos da relación económica entre compañías distribuidoras e comercializadoras de electricidade e os consumidores (STC 18/2011). BOE nº.59, do 10 de marzo de 2017.