Ano 2011

  • Resolución do 30 de decembro de 2010 pola que se fai público o acordo do Consello da Xunta de Galicia polo que se aproba o catálogo priorizado de produtos farmacéuticos da Comunidade Autónoma de Galicia.
    Estado actual: Sentenza 6/2015, do 22 de xaneiro de 2015. Conflito positivo de competencia 823-2011. Exposto polo Goberno da Nación. Desestimar o conflito positivo de competencia núm. 823-2011 interposto polo Presidente do Goberno. Publicouse no BOE núm. 47, do 24 de febreiro de 2015.