Procesos selectivos

Os procesos selectivos para ingreso nos corpos ao servizo da Administración de xustiza son de competencia estatal. Correspóndelle ao Ministerio de Xustiza a convocatoria dos procesos, a súa xestión e o nomeamento dos funcionarios de novo ingreso. No entanto, as Comunidades Autónomas con competencias transferidas poden incluír nestes procesos prazas para o seu ámbito territorial; suposto no que a Administración autonómica colabora no proceso de selección e de formación inicial dos seleccionados.

A Xunta de Galicia ofrece prazas territorializadas cando existen vacantes que non se cubriron a través dos procesos de concursos de traslados. As persoas aprobadas que concorren polo ámbito territorial galego terán o seu primeiro destino nun órgano da Administración de xustiza en Galicia.

Documentos relacionados

  • Orde JUS/60/2020, de 15 de xaneiro, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no Corpo de Auxilio Xudicial da Administración de Xusticia
  • Resolución do 25 de xuño de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/626/2019, do 28 de maio, pola que se convoca proceso selectivo para ingreso, polo sistema xeral de acceso libre, no corpo nacional de médicos forenses (*) Por Orde JUS/695/2019 de 17 de xuño, publicada o 26 de xuño de 2019 no BOE, queda sen efecto o referenciado no anexo III da Orde 626/2019 de 28 de maio no referido a casa 20 da solicitude de admisión nas probas selectivas.
  • Resolución do 10 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/403/2019, do 21 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao corpo de xestión procesual e administrativa da Administración de xustiza
  • Resolución do 10 de abril de 2019, da Dirección Xeral de Xustiza, pola que se dispón a publicación da Orde JUS/404/2019, do 21 de marzo, pola que se convoca proceso selectivo para o acceso por promoción interna ao corpo de tramitación procesual e administrativa da Administración de xustiza