Real Decreto 1451/2005 do 7 de decembro polo que se aproba o Regulamento de ingreso, provisión de postos de traballo e promoción profesional do persoal funcionario ao servizo da Administración de Xustiza, publicado no BOE do 27 de decembro de 2005