Instrucións para o recoñecemento de trienios aos funcionarios interinos dos corpos ao Servizo da Administración de xustiza de Galicia, en aplicación da disposición final primeira da Lei orgánica 13/2007, do 19 de novembro de modificación da Lei orgánica 6/1985, de 1 de xullo, do Poder Xudicial (BOE do 20/11/2007)